Our Team

Pankaj Sharma

Founder

Prashant Singh

Exe. Director

Nitisha

VP

Anil Kumar

Team Leader

Dharam Pal

Team Leader

Poonam Singh

HR manager

Akash

Senior Sales Manager

Ashika Tiwari

Team Leader (Telecaller)

Chandra Shekhar Joshi

Sales Executive

Abhay Sharma

Sales Executive

Amit Kumar

Angular Developer

Rohit Kumar

PHP Developer

Manoj Kumar

Asp.net Developer