Our Team

Pankaj Sharma

Founder

Nitisha

Senior HR manager

Anil Kumar

Team Leader

Dharam Pal

Team Leader

Deepak Yadav

SEO Executive

Chandra Shekhar Joshi

Sales Executive

Abhay Sharma

Sales Executive

Ashika Tiwari

Team Leader (Telecaller)

Kavita

HR manager

Akash

Senior Sales Manager

Amit Kumar

Angular Developer

Rohit Kumar

PHP Developer

Manoj Kumar

Asp.net Developer